GMINA GŁOGÓW MŁP. MA STABILNĄ SYTUACJĘ FINANSOWĄ

Od lat Gmina Głogów Młp. dynamicznie się rozwija. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych z Unii Europejskiej. W tej dziedzinie nasza gmina jest niekwestionowanym liderem w Województwie Podkarpackim. Sytuacja finansowa gminy jest stabilna, a straszenie mieszkańców nadmiernym zadłużeniem świadczy o nieznajomości podstawowych przepisów i zasad realizacji zadań inwestycyjnych gminy.


W celu realizacji programów z Unii Europejskiej gmina zabezpiecza niezbędne środki finansowe na ten cel przed podpisaniem umowy, niezależnie od tego czy takie umowy zostaną podpisane i na jaką ostatecznie kwotę (kwota po przetargu może ulegać zmianie). Gmina przed podpisaniem umowy może odstąpić od realizacji zadania inwestycyjnego i nie zaciągać zobowiązania niezbędnego do jego wykonania, tym samym nie powiększy się zadłużenia gminy.
Zawsze musi być podjęta decyzja: czy gmina chce realizować jakąś inwestycję i wtedy zaciąga zobowiązanie i otrzymujemy dotację z UE na ten cel, czy nie korzysta z dotacji z UE nie zwiększa zadłużenia ale wówczas także nie realizuje ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Środki na ten cel mogą pochodzić z pożyczek, kredytów i obligacji. Po realizacji zadania następuje częściowy zwrot poniesionych nakładów według szczegółowych zasad dotyczących poszczególnych programów.

 Programy inwestycyjne Gminy Głogów Młp. zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)

1.    Rozwój infrastruktury pomocy społecznej dla seniorów w gminie Głogów Małopolski – utworzenie  Domu Pomocy Społecznej. Szacunkowy koszt 746 850,18 zł.

2.    E-usługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości  – udostępnienie mieszkańcom gminy e- usług poziomu trzeciego, czwartego i wyższego. Szacunkowy koszt 5 034 065,50 zł.

3.    Turystyka kulturowa i duchowa miasta spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego – budowa lub modernizacja transgranicznej infrastruktury rekreacyjnej oraz wspólne projekty w zakresie odnowy i prac konserwatorskich, modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Szacunkowy koszt 1 537 883,00 zł.

4.    Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 2 613 200,00 zł.

5.    Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 18 200 000,00 zł.

6.    Zwiększenie udziału energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 5 635 979,00 zł.

7.    Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin ROF – Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 542 000,00 zł.

8.    Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Głogów Małopolski – etap II. Szacunkowy koszt 20 325 200,00 zł.

9.    Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF- Gmina Głogów Małopolski. Szacunkowy koszt 6 107 284,00 zł.

10.    Budowa sali gimnastycznej 12×24 przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym. Szacunkowy koszt  3 766 979,00 zł.

11.    Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy. Szacunkowy koszt  2 452 381,46 zł.

12.    Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA – poprawa infrastruktury drogowej. Szacunkowy koszt  1 424 403,00 zł.

13.    Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF. Szacunkowy koszt  5 300 000,00 zł.

14.    Złota jesień- każdy z nas będzie seniorem  – zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szacunkowy koszt  982 600,00 zł.

15.    PROW na realizacje zadań udostepnienie mieszkańcom Bud Głogowskich infrastruktury społecznej w nowym Domu Ludowym – 106 893,00 zł.

16.    Remont kapliczki przydrożnej w Stykowie 41 303,00 zł.

17.    Budowa skateparku w Głogowie  Młp. – 98 148,00 zł.
Na realizację wszystkich ww. zadań zgodę wyraziła Rada Miejska w Głogowie Małopolskim jednogłośnie głosując za kolejnymi uchwałami o zmianach w WPF. Rada Miejska w Głogowie Małopolskim każdego roku uchwala  plan finansowy, który może być dowolnie (w granicach prawa) kształtowany w zależności od planowanych dochodów i wydatków. Na przykład w roku 2014 nadwyżka budżetowa wyniosła 632 383,52 zł., zaś w 2016  zaplanowano nadwyżkę  w wysokości 1.882.756,17 a uzyskano na koniec roku  aż 4 056 317,70 zł. W roku 2018 w związku z bardzo dużą liczbą ogłoszonych i realizowanych programów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 33 156 200,08 zł. który zostanie pokryty emisją obligacji, pożyczką z WFOŚ oraz wolnymi środkami z 2017 roku.
Spłatę kredytów zaplanowano zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami oraz spłatą planowanych kredytów. Na kształtowanie się  relacji z art 243 ufp. mają wpływ takie wielkości jak: poziom dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży  a także wydatków bieżących. W realizacji dochodów bieżących największe ryzyko stanowią  udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych. Z kolei na realizację dochodów z tytułu  udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będzie miało wpływy wiele czynników niezależnych od gminy między innymi sytuacja na rynku pracy, koniunktura gospodarcza czy wzrost wielkości płac.

Dla przykładu można porównać zadłużenie Gminy miasto Rzeszów, które  zgodnie z uchwałą LXV/1500/2018 z 25 września 2018 r. planowane dochody na 2018 1.332.538.904,00 zadłużenie  772.730.675,00. Zadłużenie w 2018 r  wynosi 57,99% planowanych dochodów gminy, a Gminy Głogów Młp. na dzień 19-10-2018 r. 35,37%. W przeliczeniu na mieszkańca każdy rzeszowianin zadłużony jest na 4 063 zł, a mieszkaniec gminy Głogów Młp. na 1 855 zł.

 

Zadłużenie Gminy Głogów Małopolski w latach 2014-2018

ROK 2014

Zadłużenie na 31.12.2014 wyniosło 13.620.000,00 – co stanowi 22,91% v dochodów wykonanych gminy

ROK 2015

Zadłużenie na 31.12.2015 wyniosło 22.423.096,36 – co stanowi 33,35% v dochodów wykonanych gminy

ROK 2016

Zadłużenie na 31.12.2016 wyniosło 16.956.242,30 – co stanowi 23,21% v dochodów wykonanych gminy

ROK 2017

Na 31.12.2017 rok zadłużenie wyniosło 19.675.847,62 – co stanowi 24,37%  v dochodów wykonanych gminy

ROK 2018

Na 19.10.2018 rok zadłużenie wyniosło 37.114.000,00 – co stanowi 35,37% v dochodów planowanych gminy

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.