RADA MIEJSKA PRZYJĘŁA BUDŻET NA 2018 ROK

Podczas opłatkowej sesji Rady Miejskiej w Głogowie Młp. przyjęto budżet gminy na 2018 rok. Rok 2018 okazał się kulminacyjny, jeśli chodzi o inwestycje. Dochody gminy zaplanowano na poziomie aż 100 717 366 zł, a wydatki na 115 829 560 zł. W bieżącym roku gmina ma szanse wykorzystać dużą szansę na rozwój.


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym roku priorytetem będą inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Budżet uwzględnia m.in. rozbudowę dworca PKP w Głogowie Młp. na centrum przesiadkowe. W ramach inwestycji zakupionych zostanie 127 nowych autobusów łącznie dla wszystkich gmin i 80 wiat przystankowych tylko dla gminy Głogów Młp. W ramach projektu przebudowana zostanie również ulica Fabryczna oraz ulica Sikorskiego, Długa, Jaśminowa, Gajowa i część drogi powiatowej w Głogowie Młp. Wybudowane zostaną również parkingi typu Park&Ride. Kolejne inwestycje dotyczą programów drogowych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w ramach których zostaną wybudowane m.in. nowe przystanki i parkingi oraz chodniki przy drogach powiatowych. Rozbudowana będzie również droga powiatowa od węzła autostradowego centralnego do Rzeszowa na terenie Rudnej Małej, Pogwizdowa Nowego i Miłocina. W dalszym ciągu realizowany będzie również Gminny Program Asfaltowania Dróg Lokalnych, dzięki któremu do 2020 roku w każdej miejscowości uda się wyasfaltować się drogi gruntowe. W bieżącym roku zaplanowano także budowę i remont dróg oraz chodników na terenie gminy.

OŚWIATA

W kwestii inwestycji związanych z oświatą budżet uwzględnia dokończenie budowy sali gimnastycznej w Pogwizdowie Nowym, wykonanie dokumentacji i przystąpienie do realizacji projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole w Wysokiej Głogowskiej oraz rozbudowę przedszkola/żłobka publicznego w Głogowie Młp. Planowane jest również wykonanie dokumentacji na budowę sali widowiskowej przy szkole muzycznej. Rok 2018 to także szansa dla szkół, które będą realizować programy edukacyjne przy wsparciu środków unijnych pochodzących z RPO WP, w ramach których zostaną doposażone pracownie, zostaje zakupiony sprzęt multimedialny, zorganizowane szkolenia dla nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia i wyjazdy edukacyjne dla uczniów.

POMOC SPOŁECZNA, SENIORZY, NIEPEŁNOSPRAWNI, WYKLUCZENI

W Pogwizdowie Nowym będzie realizowany program dla dzieci i rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu gminy. W Stykowie będzie natomiast kontynuowany program dla dorosłych osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie z terenu gminy. W tym celu zostanie rozbudowany Klub Integracji Społecznej. W bieżącym roku planowane jest również złożenie wniosku na rozbudowę Ośrodka Wsparcia dla Rodzin, z docelową lokalizacją w byłej szkole w Hucisku. W Budach Głogowskich zostanie utworzony Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych i niesamodzielnych z terenu gminy.

KULTURA

W bieżącym roku zaplanowano kompleksową przebudowę sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Głogowie Młp. Przebudowane zostanie również droga i oświetlenie oraz wybudowany zostanie parking. Ponadto w ramach ochrony zabytków zostanie wyremontowana kaplica Św. Huberta w Miłocinie, kościół w Przewrotnem i kaplica w Stykowie.

SPORT I TURYSTYKA

W sporcie zaplanowano wydatki związane z wykonaniem boiska sportowego w Pogwizdowie Starym oraz boiska w Lipiu. Dokończony zostanie również remont sali gimnastycznej w Rogoźnicy. Ponadto gmina przystąpi do rządowego programu Otwartych Stref Aktywności, dzięki któremu na terenie gminy będzie możliwe utworzenie małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, np. siłowni plenerowych, strefy relaksu czy placu zabaw. W ramach współpracy z miastem Spisskie Podgrodzie na Słowacji planowana jest rewitalizacja rynku w Głogowie Młp. Oznakowane zostaną również nowe trasy rowerowe i stacje bazowe dla rowerów w każdym sołectwie. Dotacje otrzymają Kluby Sportowe i UKS-y.

INNE

Inne, aczkolwiek równe ważne inwestycje ujęte w budżecie to m.in. realizacja projektu E-GMINA, utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, remonty domów ludowych i remiz OSP, czy rewitalizacja parków w Rogoźnicy, Rudnej Małej, Wysokiej Głogowskiej, parku Grabina i stawów w Głogowie Młp. Na terenie gminy zostaną uzbrojone kolejne tereny inwestycyjne.

Wydatki (bieżące, majątkowe, dotacje) w 2018 r. najważniejsze pozycje:

  1. Oświata – 30,8 mln zł
  2. Rodzina – 23,1 mln zł
  3. Transport – 11,9 mln zł
  4. Gospodarka Komunalna – 11,5 mln zł
  5. Administracja – 10,6 mln zł
  6. Energia – 8,1 mln zł
  7. Kultura – 5,1 mln zł
  8. Pomoc społeczna – 4,1 mln zł
  9. Sport – 3,4 mln zł
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.