WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

W ubiegły czwartek –  27 czerwca odbyła się XII w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Najważniejszym jej punktem, było udzielenie absolutorium burmistrzowi Pawłowi Bajowi. Przedstawiony został także raport o stanie gminy Głogów Małopolski za 2018 rok.


RAPORT O STANIE GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI ZA 2018 r.  I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA

Raport o stanie gminy za 2018 rok podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Informacje zawarte w dokumencie mają służyć mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także są podstawą do prowadzenia dialogu na temat jego przyszłości. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane o wszystkich aspektach jej funkcjonowania. Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny możliwości dalszego rozwoju miasta i gminy. Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych: charakterystyka gminy, jej finanse, inwestycje i zadania remontowe realizowane w 2018 roku, warunki życia mieszkańców tj. infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami, zagospodarowanie przestrzenne, oświata, wydarzenia kulturalne i promocja gminy oraz stan mienia komunalnego. Po wysłuchaniu raportu, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi.

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

W dalszej kolejności Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego. Poprzedziły go prowadzone w komisjach analizy, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogowa Małopolskiego z tytułu wykonania budżetu, które również było pozytywne.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.