PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 3807/3 o pow. 0,1078 ha, 3807/4 o pow. 0,1000 ha, 3807/5 o pow. 0,1014 ha, 3807/6 o pow. 0,0966 ha, 3807/7 o pow. 0,0938 ha, 3807/8 o pow. 0,0890 ha położone w Głogowie Małopolskim obręb Głogów Małopolski gmina Głogów Małopolski objęte KW RZ1Z/00086395/7.

 Cena wywoławcza nieruchomości:

– 3807/3 – 135.049,00 zł netto + 23% vat (31.061,27 zł), łącznie 166.110,27 zł brutto,

– 3807/4 – 124.240,00 zł netto + 23% vat (28.575,20 zł), łącznie 152.815,20 zł brutto,

– 3807/5 – 125.979,00 zł netto + 23% vat (28.975,17 zł), łącznie 154.954,17 zł brutto,

– 3807/6– 120.016,00 zł netto + 23% vat (27.603,68 zł), łącznie 147.619,68 zł brutto,

– 3807/7 – 116.537,00 zł netto + 23% vat (26.803,51 zł), łącznie 143.340,51 zł brutto,

– 3807/8 – 110.574,00 zł netto + 23% vat (25.432,02 zł), łącznie 136.006,02 zł brutto.

Zgodnie z uchwałą XXIII/328/2020 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28.05.2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 5/2017 na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 2797 z dnia 2.07.2020r.) działki o numerach ewidencyjnych 3807/3, 3807/4, 3807/5, 3807/6, 3807/7, 3807/8 położone w obrębie Głogów Małopolski leżą
w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczone na rysunku planu symbolem 5MN. Ponadto Rada Miejska
w Głogowie Małopolskim dla wskazanego obszaru ni wyznaczyła w drodze uchwały obszaru rewitalizacji, jak i terenu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z ustawa z dnia
9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.802).

Przedmiotowe działki położone są w miejscowości Głogów Małopolski. Teren działek płaski. Działki posiadają kształt regularny, prostokątny. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. Dojazd odbywa się z ulicy Edukacji Narodowej poprzez drogi wewnętrzne. Przedmiotowe działki
są niezabudowane i nieogrodzone. Sieci uzbrojenia terenu znajdują się na działkach sąsiednich.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.

Cel sprzedaży: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczeniami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku,  poz. 1990) minął w dniu
24 listopada 2020 roku.      

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp.
ul. kard. S. Wyszyńskiego 12 /sala widowiskowa/.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto do dnia 15 stycznia 2021r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego
ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących
z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1359). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości  nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 

Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.

Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 11, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content