PRZETARG

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.106.2019 z dnia 11 lipca 2019r.

BURMISTRZ GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO

OGŁASZA

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 3078 o pow. 0,06 ha, położonej w Budach Głogowskich gmina Głogów Małopolski objętej Księgą Wieczystą RZ1Z/00080153/7.


 Cena wywoławcza nieruchomości:

– działka nr 3078– 18.000,00 zł.

Cena działki nie została objęta podatkiem vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.).

Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.  W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski działka położona jest w strefie Rolno-Osadniczej oznaczonej w studium symbolem R-są to pozamiejskie zespoły osadnictwa i urządzeń infrastruktury ora rolnicza przestrzeń produkcyjna zwarte kompleksy terenów rolnych z niewielkimi obszarami lasów. Działka leży w terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej z udziałem usług lub drobnej produkcji. Działka nie leży  w terenach przeznaczonych do rewitalizacji.

Przedmiotowa działka położona jest w Budach Głogowskich. Teren działki płaski. Dojazd odbywa się z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Działka posiada kształt regularny, wydłużony, prostokątny. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości niezabudowane wykorzystywane rolniczo, obszary zadrzewione i zakrzewione, działki z zabudową mieszkalną jednorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz nadziemna linia niskiego napięcia. Wschodnią częścią działki przebiega sieć gazowa. Sieć kanalizacyjna znajduje się na działce sąsiedniej.

W związku z powyższym Nabywca nieruchomości zobowiązuje się w chwili podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowienia na rzecz Gminy Głogów Małopolski i jej następców prawnych oraz na rzecz spółki EkoGłog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej następców prawnych – będących każdoczesnymi właścicielami urządzeń przesyłowych – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na:

1) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej), polegającego na trwałym i bezterminowym zajęciu tego pasa w celu posadowienia w nim urządzeń przesyłowych i ich eksploatacji, w tym konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń wraz z prawem dostępu, wejścia, przechodu, wjazdu i przejazdu o każdej porze wraz z wniesieniem lub wjazdem niezbędnego sprzętu na nieruchomość obciążoną w celu eksploatacji urządzeń przesyłowych, w tym konserwacji, utrzymywania, modernizacji, przebudowy, wymiany, odbudowy, usuwania usterek i awarii urządzeń;

2) obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej od działań, które uniemożliwiłyby uprawnionemu z tytułu służebności dostęp do nieruchomości i eksploatację urządzeń przesyłowych, w szczególności na obowiązku powstrzymania się przez właściciela nieruchomości obciążonej w granicach pasa służebności o szerokości 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi istniejącej sieci wodociągowej) od działań, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze służebności, w szczególności na obowiązku powstrzymania się od wznoszenia budowli, budynków i innych obiektów, urządzania oczek wodnych oraz dokonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności o unikatowym charakterze.

Uprawniony z tytułu służebności zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, eksploatacyjnych albo remontowych na nieruchomości obciążonej.                                                                                                                             Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.

Cel sprzedaży: uprawy rolne.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami, ciężarami i ograniczeniami, z wyjątkiem posadowionej na nieruchomości sieci wodociągowej.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku,  poz. 2204 z późn. zm.) minął w dniu 4 marca 2019 roku.

Termin poprzedniego przetargu: 13 czerwca 2019r.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019r.. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. ul. Rynek 1.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 8 sierpnia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682 z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości  nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 

Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.

Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 14, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 i 789-70-31 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl i www.ziemiaglogowska.pl

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

mgr Paweł Baj

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.