PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogów Młp., oznaczonych jako działki ewidencyjne nr  245/1 o pow. 0,0218 ha,  245/2 o pow. 0,0195 ha,  248/1 o pow. 0,0174 ha,  248/2 o pow. 0,0185 ha,  obj. KW RZ1Z/00151662/7 położone w Przewrotnem gmina Głogów Młp.

Cena wywoławcza nieruchomości:

– 245/1 o pow. 0,0218 ha, cena wywoławcza: 423,00 zł,

– 245/2 o pow. 0,0195 ha, cena wywoławcza: 378,00 zł,

– 248/1 o pow. 0,0174 ha, cena wywoławcza: 338,00 zł,

– 248/2 o pow. 0,0185 ha, cena wywoławcza: 359,00 zł,

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm.) cena działek została zwolniona podatku vat

Dla danego terenu Gmina nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowe działki położone są w Przewrotnem. Teren działek jest raczej płaski. Kształt dość regularny. Sąsiedztwo stanowią głównie działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo oraz obszary zakrzewione i zadrzewione. Brak jest w pobliżu obiektów uciążliwych. Odległość od Rzeszowa ok. 24, 0 km, a od Głogowa Młp. ok. 8 km. Dojazd do działek odbywa się poprzez działki sąsiednie.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 2 lata.

Cel sprzedaży: poprawa zagospodarowania działki sąsiedniej.

Sprzedaż działki ograniczona jest do właścicieli działek przyległych. Ograniczenie w przetargu spowodowane jest tym, iż działki nie mają  dostępu do drogi.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami oraz hipotekami. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku,  poz. 121 ze zm.) minął w dniu 28 września 2018 roku.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 4 lipca 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. ul. Rynek 1.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości będą warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim w dniu 3 lipca 2019 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 28 czerwca 2019r. na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005 oraz złożenie w dniu przetargu oświadczenia o zgodzie na nabycie działki przez współmałżonka. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków – wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 682 z póżn. zm.). Powyższe oświadczenie należy złożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości  nie zostanie dopuszczona do przetargu. Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu. 

Okazanie nieruchomości przez geodetę gminnego na wniosek zainteresowanych.

Wadium przepada jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyliła się od podpisania aktu notarialnego. Wypłata wadium dla osób, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od dnia zakończenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Cena ustalona w przetargu jest płatna przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpływ środków został uwidoczniony na koncie urzędu przed zawarciem aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu reprezentujący osoby fizyczne i prawne winni być należycie umocowani. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Szczegółowe informacje o przedmiotach sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 14, w godz. od 800 do 1500 pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 oraz na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

mgr Paweł Baj

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.